شماره حسابها

شماره حساب و کارتهای گرین جاینت

 

بانک ملت

شماره کارت : 1340-9552-3378-6104

شناسه شبا : IR400120020000004528706055

 

بانک پاسارگاد

شماره کارت : 5405-1154-2910-5022

شناسه شبا : IR420570021280010253528001

 

بانک ملی

شماره کارت : 4756-1658-9972-6037

شناسه شبا : IR630170000000107617537009